Odborný profil

 

PhDr. Barbara Králiková

Barbara Králiková

absolventka štúdia klinickej logopédie na Katedre logopédie PdF Univerzity Komenského v Bratislave; okrem toho:

 • absolvovala v rokoch 1994 -1995 štúdium Montessoriovskej liečebnej pedagogiky na Nemeckej Akadémii pre vývinovú rehabilitáciu Mníchov
 • v roku 1998 sa umiestnila na 2. mieste medzinárodnej študentskej konferencie „Special Educational Needs“ v Budapešti
 • v roku 1999 získala Akademickú pochvalu rektora UK
 • v rokoch 2003 – 2004 sa zúčastnila kurzov zameraných na „Moderné trendy diagnostiky a terapie pri incipientnej a fixovanej zajakavosti a kurzu „Terapia zajakavosti – ako pracovať s rodinou“
 • atestovala v roku 2007 na fakulte Zdravotníckych špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej Univerzity
 • v roku 2008 získala titul PhDr.
 • v roku 2010 sa zúčastnila na kurze  „Autogénny tréning I. – základný stupeň“
 • v roku 2011 sa zúčastnila na kurze  „Autogénny tréning – vyšší stupeň I.“
 • v rokoch 2011 – 2012 bola spolulektorkou kurzu  „Predikcia a prevencia incipientnej zajakavosti pri vývinovej dysfluencii“
 • v roku 2013 absolvovala intenzívny seminár „A“  Českej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu /16.medzinárodný seminár pre KIP/
 • od 01/2014 frekventant certifikačnej prípravy na certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia organizovanú Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii
 • od roku 2014 doteraz priebežne absolvovala intenzívne semináre A, B1, B2, C1, C2 Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu a tiež kurzy zamerané na teoretické vzdelávanie v psychoterapii

 

Pracovné pôsobenia:

Priebežne pracovala ako:

 • Montessori – terapeut v Detskom centre pri Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
 • klinický logopéd v Centre pre dysfluencie pri Katedre logopédie PdF UK v Bratislave
 • klinický logopéd v Centre pre dysfluencie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
 • klinický logopéd v Ambulancii klinickej logopédie

 

Publikačná činnosť:  

 • spoluautorka publikácie Zajakavosť – integratívny prístup
 • spoluprekladateľka publikácie Symptomatische Sprachstőrungen
 • autorka viacerých odborných článkov pre vydavateľstvo RAABE
 • autorka príručky pre rodičov a pedagógov „Neplynulé dieťa medzi nami“
 • autorka odborných článkov v zborníku Logopaedica
 • autorka recenzií v odbornom časopise „Efeta – otvor sa“
 • spoluautorka publikácie  „Když naše dítě nemluví plynule“ (Praha: Portál 2011)  http://obchod.portal.cz/kdyz-nase-dite-nemluvi-plynule/